Privacyverklaring

 

Blij met nei is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Malvert 6147
6538 DT Nijmegen
www.blijmetnei.nl

De gegevensbescherming is in handen van Irma den Besten. Zij is te bereiken via blijmetnei@gmail.com of per telefoon op 024-3442551.

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Gegevens die worden verwerkt en tijdens een consult door de cliënt zelf verstrekt worden en/of via het invullen van het contactformulier op de website zijn verkregen, zijn:

• Voor- en achternaam
• Leeftijd (bij kinderen)
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres

 

Bijzondere persoonsgegevens die verwerkt worden 

Blij met nei verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd. Mocht dit volgens u niet gebeurt zijn of hier vragen over hebben, dan kunt u contact opnemen via blijmetnei@gmail.com.

 

Blij met nei verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Aanmaken van het dossier
• Het opstellen van een factuur
• Het maken, verzetten, annuleren van afspraken
• Bij een aanvraag voor een Luisterkindafstemming, het toesturen hiervan per mail.
• Je te informeren over wijzingen binnen de praktijk en in de toekomst wellicht voor het versturen van een nieuwsbrief of aanbiedingen.

 

Gebruik van computerprogramma’s en opslag
Blij met nei werkt met papieren dossiers die worden bewaard in een afgesloten kast en verwerkt geen persoonsgegevens in een computerprogramma. Het mailadres staat wel in het mailprogramma. Er wordt geen gebruik gemaakt van Cookies.

 

Bewaartermijn
Blij met nei bewaart de persoonsgegevens samen met het dossier de wettelijk verplichte bewaartermijn  voor therapeuten, te weten 15 jaar. Facturen worden 7 jaar bewaard.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Gegevens worden niet gedeeld. Wel kan de boekhouder van Blij met nei de op naam gestelde facturen indien nodig inzien.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Als cliënt heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Blij met nei en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van jou waarover Blij met nei beschikt naar jou of een ander, door jou genoemde organistie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar blijmetnei@gmail.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
Blij met nei wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact -met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Blij met nei neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Blij met nei.